NCKU Curriculum Map
1. 2.
3.
ANGIOGENESIS

Course Goal
.
Course Principle Literacy and Competence
Courses of Recent Years
Year/
Semester
Course
Number
Class
Code
Course Name
(The name will link to the syllabus.)
Credit Taught in English
(Yes or No)
Instructor
0110/2 T160200 [IMM7201]ANGIOGENESIS 2.0 N Wu, Li-Wha,Chow, Nan-Haw,Chang, Ya-Wen,Shan, Yan-Shen,,,Hsu, Sheng-Min,Cheng, Hung-Chi
0108/2 T160200 [IMM7201]ANGIOGENESIS 2.0 N Wu, Li-Wha,Chow, Nan-Haw,Chang, Ya-Wen,Shan, Yan-Shen,Luo, Chwan-Yau,,Hsu, Sheng-Min,Cheng, Hung-Chi
0107/2 T160200 [IMM7201]ANGIOGENESIS 2.0 N Wu, Chia-ching,Wu, Li-Wha,Chow, Nan-Haw,Chang, Jang-Yang,Chang, Ya-Wen,Shan, Yan-Shen,Luo, Chwan-Yau,Cheng, Hung-Chi
0106/2 T160200 [IMM7201]ANGIOGENESIS 2.0 N Wu, Chia-ching,Wu, Li-Wha,Chow, Nan-Haw,Chang, Jang-Yang,Chang, Ya-Wen,Shan, Yan-Shen,Luo, Chwan-Yau,Cheng, Hung-Chi
0105/2 T160200 [IMM7201]ANGIOGENESIS 2.0 N Wu, Chia-ching,Wu, Li-Wha,Chow, Nan-Haw,Chang, Jang-Yang,Chang, Ya-Wen,Shan, Yan-Shen,Luo, Chwan-Yau,Cheng, Hung-Chi
0104/2 T160200 [IMM7201]ANGIOGENESIS 2.0 N Wu, Chia-ching,Wu, Li-Wha,Chow, Nan-Haw,Chang, Jang-Yang,Chang, Ya-Wen,Shan, Yan-Shen,Luo, Chwan-Yau,Cheng, Hung-Chi
0103/2 T160200 [IMM7201]ANGIOGENESIS 2.0 N Wu, Chia-ching,Wu, Li-Wha,Chow, Nan-Haw,Chang, Jang-Yang,Chang, Ya-Wen,,Shan, Yan-Shen,Luo, Chwan-Yau,Cheng, Hung-Chi
0102/2 T160200 [IMM7201]ANGIOGENESIS 2.0 N Wu, Chia-ching,Wu, Li-Wha,Chow, Nan-Haw,Chang, Jang-Yang,,Shan, Yan-Shen,Luo, Chwan-Yau,Cheng, Hung-Chi
0100/2 T160200 [IMM7201]ANGIOGENESIS 2.0 N Wu, Li-Wha,Chow, Nan-Haw,Chang, Jang-Yang,,Jiang, Meei-Jyh,Shan, Yan-Shen,Tsai, Mei-Ling,Cheng, Hung-Chi
0099/2 T160200 [IMM7201]ANGIOGENESIS 2.0 N Wu, Li-Wha
0098/2 T160200 [IMM7201]ANGIOGENESIS 2.0 N Wu, Li-Wha