NCKU Curriculum Map
1. 2.
3.
SEMINAR(4)

Course Goal
.
Course Principle Literacy and Competence
Courses of Recent Years
Year/
Semester
Course
Number
Class
Code
Course Name
(The name will link to the syllabus.)
Credit Taught in English
(Yes or No)
Instructor
0111/2 T150140 [IMM6094E]SEMINAR(4) 1.0 Y ,Masayuki Hashimoto
0110/2 T150140 [IMM6094E]SEMINAR(4) 1.0 Y Wu, Li-Wha,
0109/2 T150140 [IMM6094E]SEMINAR(4) 1.0 N Ho, Chung-Liang,Wang, Shainn-Wei
0108/2 T150140 [IMM6094E]SEMINAR(4) 1.0 Y Ho, Chung-Liang,,Wu, Li-Wha,Chow, Nan-Haw,Sun, Hsiao-Fang,,Chang, Nan-Shan,Chang, Ting-Tsung,Chang, Chuan-Fa,Perng, Guey-Chuen,,,Young, Kung-Chia,Masayuki Hashimoto,Wang, Shainn-Wei,Wang, Yi-Ching,Tsai, Pei-Jane,Chiang, Chi-Wu,Su, Wu-Chou,Chiu, Wen-Tai,Kuo, Yu-Min,Teng, Ching-Hao,,Chen, Jenn-Wei,,
0107/2 T150140 [IMM6094E]SEMINAR(4) 1.0 N Masayuki Hashimoto,Chiang, Chi-Wu
0106/2 T150140 [IMM6094E]SEMINAR(4) 1.0 N Peng, I-Chen,Masayuki Hashimoto,Wang, Shainn-Wei
0105/2 T150140 [IMM6094E]SEMINAR(4) 1.0 N Chang, Nan-Shan,Teng, Ching-Hao
0104/2 T150140 [IMM6094E]SEMINAR(4) 1.0 Y Sun, Hsiao-Fang,
0103/2 T150140 [IMM6094E]SEMINAR(4) 1.0 Y Ho, Chung-Liang,Wang, Shainn-Wei
0102/2 T150140 [IMM6094E]SEMINAR(4) 1.0 Y Chang, Ting-Tsung,Christina L, Chang
0101/2 T150140 [IMM6094E]SEMINAR(4) 1.0 Y Sun, Hsiao-Fang,Chang, Nan-Shan
0100/2 T150140 [IMM6094E]SEMINAR(4) 1.0 Y Ho, Chung-Liang,Teng, Ching-Hao
0099/2 T150140 [IMM6094E]SEMINAR(4) 1.0 N Chang, Nan-Shan,Su, Wu-Chou
0098/2 T150140 [IMM6094E]SEMINAR(4) 1.0 Y Wu, Li-Wha,Chang, Ting-Tsung