NCKU Curriculum Map
1. 2.
3.
SEMINAR(4)

Course Goal
.
Course Principle Literacy and Competence
Courses of Recent Years
Year/
Semester
Course
Number
Class
Code
Course Name
(The name will link to the syllabus.)
Credit Taught in English
(Yes or No)
Instructor
0111/2 S961000 2 [CM7196]SEMINAR(4) 1.0 N ,,Tsai, Yau-Sheng
0111/2 S961000 3 [CM7196]SEMINAR(4) 1.0 N Liu, Ping-Yen,Lin, Sheng-Hsiang,Hong, Tse-Ming,
0111/2 S961000 1 [CM7196]SEMINAR(4) 1.0 Y Chiang, Po-Min,,Shieh, Chi-Chang
0110/2 S961000 2 [CM7196]SEMINAR(4) 1.0 N ,Liu, Ping-Yen,,Lu, P.-J. Frank,Lin, Sheng-Hsiang,Chiang, Po-Min,Shan, Yan-Shen,Hong, Tse-Ming,Tsai, Kuen-Jer,,Hsu, Yu-Hsiang,Shieh, Chi-Chang,Chen, Pei-Chun,Chen, Peng-Chieh
0110/2 S961000 3 [CM7196]SEMINAR(4) 1.0 N ,,Yen, Chia-Jui
0110/2 S961000 1 [CM7196]SEMINAR(4) 1.0 Y ,,Liu, Ping-Yen,,Chang, Chih-Peng,Lee, Nan-Yao,Lin, Sheng-Hsiang,Ou, Horng-Yih,Chiang, Po-Min,Shan, Yan-Shen,Wang, Liang-Chao,,Yeh, Chen-Sheng,Tsai, Kuen-Jer,,Hsu, Yu-Hsiang,,Shieh, Chi-Chang,,Chen, Tsai-Yun,Chen, Pei-Chun,Chen, Peng-Chieh,Huang, Chih-Chia
0109/2 S961000 2 [CM7196]SEMINAR(4) 1.0 N ,Liu, Ping-Yen,,Lu, P.-J. Frank,,Lin, Sheng-Hsiang,Chiang, Po-Min,Shan, Yan-Shen,Hong, Tse-Ming,Tsai, Kuen-Jer,Tsai, Yau-Sheng,Hsu, Yu-Hsiang,Shieh, Chi-Chang,,Chen, Peng-Chieh,Yen, Chia-Jui,Huang, Po-Hsien
0109/2 S961000 3 [CM7196]SEMINAR(4) 1.0 N ,,Yen, Chia-Jui
0109/2 S961000 1 [CM7196]SEMINAR(4) 1.0 Y ,,Liu, Ping-Yen,,Tseng, Yau-Lin,Chiang, Po-Min,Shen, Meng-Ru,Shan, Yan-Shen,Hong, Tse-Ming,Wang, Liang-Chao,Wang, Yang-Kao,Wang, Tak-Wah,Tsai, Yau-Sheng,,Su, Wu-Chou,,,Shieh, Chi-Chang,Hsieh, Shu-Lan,,Chen, Yuh-Ling,Chen, Peng-Chieh
0108/2 S961000 2 [CM7196]SEMINAR(4) 1.0 N ,Liu, Ping-Yen,,Lu, P.-J. Frank,Lin, Sheng-Hsiang,Chiang, Po-Min,Shan, Yan-Shen,Hong, Tse-Ming,Tsai, Kuen-Jer,Tsai, Yau-Sheng,,Hsu, Yu-Hsiang,Shieh, Chi-Chang,Chen, Peng-Chieh
0108/2 S961000 3 [CM7196]SEMINAR(4) 1.0 N Wu, Meng-Hsing,Tseng, Chin-Chung,Li, Yi-Heng,Lin, Sheng-Hsiang,Ou, Horng-Yih,Shan, Yan-Shen,Hong, Tse-Ming,Tsai, Yau-Sheng,,Hsu, Keng-Fu,Hsu, Yu-Hsiang,Shieh, Chi-Chang,
0108/2 S961000 1 [CM7196]SEMINAR(4) 1.0 Y ,,Liu, Ping-Yen,,Lu, P.-J. Frank,Chang, Kong-Chao,,Chiang, Po-Min,Hong, Tse-Ming,Tang, Ming-Jer,Wang, Yi-Ching,Tsai, Pei-Jane,Tsai, Kuen-Jer,,Shieh, Chi-Chang,Chiou, Yuan-Yow,Chen, Tsai-Yun,Chen, Yuh-Ling,Chen, Peng-Chieh,Yen, Chia-Jui,Huang, Po-Hsien
0107/2 S961000 2 [CM7196]SEMINAR(4) 1.0 N ,,Hsu, Yu-Hsiang,Chen, Yuh-Ling,Chen, Peng-Chieh
0107/2 S961000 3 [CM7196]SEMINAR(4) 1.0 N ,Wu, Meng-Hsing,Wu, Li-Wha,Sun, Yuan-Ting,Li, Yi-Heng,Lin, Chou-Ching,Lin, Sheng-Hsiang,Lin, Peng-Chan,,Hsu, Keng-Fu,Chen, Po-See
0107/2 S961000 1 [CM7196]SEMINAR(4) 1.0 Y ,,Sung, Junne-Ming,Chang, Kong-Chao,Lin, Chou-Ching,Lin, Xi-Zhang,Ko, Wen-Chien,Ou, Horng-Yih,Chiang, Po-Min,Tang, Ming-Jer,Pan, Shin-Chen,,,,Chen, Shun-Hua,Yen, Chia-Jui,Huang, I-Hsiu