NCKU Curriculum Map
1. 2.
3.
SEMINAR(3)

Course Goal
.
Course Principle Literacy and Competence
Courses of Recent Years
Year/
Semester
Course
Number
Class
Code
Course Name
(The name will link to the syllabus.)
Credit Taught in English
(Yes or No)
Instructor
0111/1 S955800 1 [CM7195]SEMINAR(3) 1.0 N ,,,,,Chiang, Hsueh-Cheng,Liaw, Hung-Jiun,Chang, Chih-Peng,Cheung, Antonio,,,Chiang, Po-Min,Hong, Tse-Ming,Wang, Chia-Yih,Tsai, Kuen-Jer,Tsai, Yau-Sheng,,Hsu, Yu-Hsiang,Shieh, Chi-Chang,Kuo, Yu-Min,,Chen, Yuh-Ling,Chen, Pei-Chun,Huang, Po-Hsien
0111/1 S955800 3 [CM7195]SEMINAR(3) 1.0 N Liu, Ping-Yen,Sung, Junne-Ming,Chang, Yi-Sheng,,,Lin, Sheng-Hsiang,Shan, Yan-Shen,Hong, Tse-Ming,Tang, Ming-Jer,,Hsu, Yu-Hsiang,,Chen, Peng-Chieh,Yen, Chia-Jui
0111/1 S955800 2 [CM7195]SEMINAR(3) 1.0 Y ,Liu, Ping-Yen,Lu, P.-J. Frank,Tseng, Chin-Chung,Li, Yi-Heng,Yang, Shang-Hsun,Chiang, Po-Min,Tang, Ming-Jer,Wang, Liang-Chao,Tsai, Kuen-Jer,Tsai, Yau-Sheng,,Hsu, Keng-Fu,Hsu, Yu-Hsiang,,Shieh, Chi-Chang,Chen, Peng-Chieh,Yen, Chia-Jui,Huang, Po-Hsien
0110/1 S955800 1 [CM7195]SEMINAR(3) 1.0 N ,Ling, Pin,Liu, Ping-Yen,,Lu, P.-J. Frank,,Lin, Sheng-Hsiang,Chiang, Po-Min,Shan, Yan-Shen,Hong, Tse-Ming,Tang, Ming-Jer,Tsai, Kuen-Jer,,Hsu, Yu-Hsiang,Shieh, Chi-Chang,Chen, Pei-Chun,Chen, Peng-Chieh,Chen, Yun-Wen,
0110/1 S955800 3 [CM7195]SEMINAR(3) 1.0 N ,,Yen, Chia-Jui
0110/1 S955800 2 [CM7195]SEMINAR(3) 1.0 Y ,,Liu, Ping-Yen,,Chiang, Po-Min,Shan, Yan-Shen,,,Hsu, Yu-Hsiang,,Shieh, Chi-Chang,Hsieh, Shu-Lan,Chiou, Yuan-Yow,Chen, Tsai-Yun,,Chen, Peng-Chieh,Chen, Yun-Wen
0109/1 S955800 1 [CM7195]SEMINAR(3) 1.0 N ,Chen, Peng-Chieh
0109/1 S955800 3 [CM7195]SEMINAR(3) 1.0 N ,,,Yen, Chia-Jui
0109/1 S955800 2 [CM7195]SEMINAR(3) 1.0 Y ,Chiang, Po-Min,,Shieh, Chi-Chang
0108/1 S955800 1 [CM7195]SEMINAR(3) 1.0 N Ling, Pin,,Liu, Ping-Yen,Lu, P.-J. Frank,Chang, Chih-Peng,Peng, I-Chen,,Lin, Sheng-Hsiang,,Ou, Horng-Yih,Chiang, Po-Min,Hong, Tse-Ming,Tsai, Kuen-Jer,,,Hsu, Keng-Fu,Hsu, Sheng-Min,Hsu, Yu-Hsiang,,Chen, Jenn-Wei,Chen, Peng-Chieh,Yen, Chia-Jui,Huang, Po-Hsien
0108/1 S955800 3 [CM7195]SEMINAR(3) 1.0 N Wu, Meng-Hsing,Tseng, Chin-Chung,Li, Yi-Heng,Lin, Sheng-Hsiang,Yang, Yao-Jong,Shan, Yan-Shen,,Hsu, Keng-Fu,Hsu, Yu-Hsiang,Shieh, Chi-Chang,Chiou, Yuan-Yow,Yen, Chia-Jui,
0108/1 S955800 2 [CM7195]SEMINAR(3) 1.0 Y ,Liu, Ping-Yen,Lu, P.-J. Frank,Chang, Kong-Chao,Lin, Sheng-Hsiang,Lin, Xi-Zhang,Ko, Wen-Chien,Chiang, Po-Min,Shan, Yan-Shen,Hong, Tse-Ming,Tang, Ming-Jer,Wang, Liang-Chao,,,Shieh, Chi-Chang,Chen, Yuh-Ling,,Chen, Peng-Chieh,Yen, Chia-Jui,Huang, I-Hsiu
0107/1 S955800 1 [CM7195]SEMINAR(3) 1.0 N ,,Liu, Ping-Yen,Wu, Chia-ching,Lu, P.-J. Frank,Chang, Chih-Peng,Chiang, Po-Min,Shan, Yan-Shen,Hong, Tse-Ming,Tsai, Yau-Sheng,,Hsu, Yu-Hsiang,Shieh, Chi-Chang,Chiou, Yuan-Yow,Kuo, Yu-Min,Chen, Po-See,Chen, Peng-Chieh,Yen, Chia-Jui,
0107/1 S955800 3 [CM7195]SEMINAR(3) 1.0 N Wu, Meng-Hsing,,Sun, Yuan-Ting,Cheung, Antonio,,Li, Yi-Heng,,Lin, Sheng-Hsiang,Ou, Horng-Yih,Shan, Yan-Shen,,Hsu, Keng-Fu,Hsu, Yu-Hsiang,Shieh, Chi-Chang,Huang, Po-Hsien,
0107/1 S955800 2 [CM7195]SEMINAR(3) 1.0 Y ,,,Liu, Ping-Yen,Wu, Chao-Liang,Lu, P.-J. Frank,Liaw, Hung-Jiun,Chang, Kong-Chao,Lin, Chou-Ching,Lin, Sheng-Hsiang,Lin, Xi-Zhang,Ko, Wen-Chien,Ou, Horng-Yih,Chiang, Po-Min,Pan, Shin-Chen,Tsai, Pei-Jane,Tsai, Yau-Sheng,,,,Shieh, Chi-Chang,,Yen, Chia-Jui,Huang, I-Hsiu