NCKU Curriculum Map
1. 2.
3.
SPECIAL TOPICS IN TUMOR BIOLOGY

Course Goal
.
Course Principle Literacy and Competence
Courses of Recent Years
Year/
Semester
Course
Number
Class
Code
Course Name
(The name will link to the syllabus.)
Credit Taught in English
(Yes or No)
Instructor
0110/2 S953900 [CM7141]SPECIAL TOPICS IN TUMOR BIOLOGY 2.0 N Chou, Cheng-Yang,,Shan, Yan-Shen,Hong, Tse-Ming,,Tsai, Hung-Wen,,Hsu, Keng-Fu,Chen, Tsai-Yun,Chen, Helen Hai-Wen,Chen, Yuh-Ling,Yen, Chia-Jui,Huang, Tze-Ta
0110/2 S953900 [CM7141]SPECIAL TOPICS IN TUMOR BIOLOGY 2.0 N Chou, Cheng-Yang,,Shan, Yan-Shen,Hong, Tse-Ming,,Tsai, Hung-Wen,,Hsu, Keng-Fu,Chen, Tsai-Yun,Chen, Helen Hai-Wen,Chen, Yuh-Ling,Yen, Chia-Jui,Huang, Tze-Ta
0109/2 S953900 [CM7141]SPECIAL TOPICS IN TUMOR BIOLOGY 2.0 N Chou, Cheng-Yang,,Shan, Yan-Shen,Hong, Tse-Ming,Tsai, Hung-Wen,,Hsu, Keng-Fu,Chen, Tsai-Yun,Chen, Helen Hai-Wen,Chen, Yuh-Ling,Yen, Chia-Jui,Huang, Tze-Ta
0109/2 S953900 [CM7141]SPECIAL TOPICS IN TUMOR BIOLOGY 2.0 N Chou, Cheng-Yang,,Shan, Yan-Shen,Hong, Tse-Ming,Tsai, Hung-Wen,,Hsu, Keng-Fu,Chen, Tsai-Yun,Chen, Helen Hai-Wen,Chen, Yuh-Ling,Yen, Chia-Jui,Huang, Tze-Ta
0108/2 S953900 [CM7141]SPECIAL TOPICS IN TUMOR BIOLOGY 2.0 N Chou, Cheng-Yang,Chang, Kong-Chao,,,Lin, Yih-Jyh,Shan, Yan-Shen,Hong, Tse-Ming,Hsu, Keng-Fu,Chen, Tsai-Yun,Chen, Helen Hai-Wen,Chen, Yuh-Ling,Yen, Chia-Jui,Huang, Tze-Ta
0108/2 S953900 [CM7141]SPECIAL TOPICS IN TUMOR BIOLOGY 2.0 N Chou, Cheng-Yang,Chang, Kong-Chao,,,Lin, Yih-Jyh,Shan, Yan-Shen,Hong, Tse-Ming,Hsu, Keng-Fu,Chen, Tsai-Yun,Chen, Helen Hai-Wen,Chen, Yuh-Ling,Yen, Chia-Jui,Huang, Tze-Ta
0107/2 S953900 [CM7141]SPECIAL TOPICS IN TUMOR BIOLOGY 2.0 N Chou, Cheng-Yang,Chang, Kong-Chao,Tseng, Yau-Lin,,Lin, Yih-Jyh,Shan, Yan-Shen,,Hsu, Keng-Fu,Chen, Tsai-Yun,Chen, Helen Hai-Wen,Chen, Yuh-Ling,Yen, Chia-Jui,Huang, Tze-Ta
0107/2 S953900 [CM7141]SPECIAL TOPICS IN TUMOR BIOLOGY 2.0 N Chou, Cheng-Yang,Chang, Kong-Chao,Tseng, Yau-Lin,,Lin, Yih-Jyh,Shan, Yan-Shen,,Hsu, Keng-Fu,Chen, Tsai-Yun,Chen, Helen Hai-Wen,Chen, Yuh-Ling,Yen, Chia-Jui,Huang, Tze-Ta
0106/2 S953900 1 [CM7141]SPECIAL TOPICS IN TUMOR BIOLOGY 2.0 N Chou, Cheng-Yang,Chang, Kong-Chao,Tseng, Yau-Lin,Lin, Yih-Jyh,Shan, Yan-Shen,Hong, Tse-Ming,,Hsu, Keng-Fu,Chen, Tsai-Yun,Chen, Helen Hai-Wen,Chen, Yuh-Ling,Yen, Chia-Jui,Huang, Tze-Ta
0106/2 S953900 1 [CM7141]SPECIAL TOPICS IN TUMOR BIOLOGY 2.0 N Chou, Cheng-Yang,Chang, Kong-Chao,Tseng, Yau-Lin,Lin, Yih-Jyh,Shan, Yan-Shen,Hong, Tse-Ming,,Hsu, Keng-Fu,Chen, Tsai-Yun,Chen, Helen Hai-Wen,Chen, Yuh-Ling,Yen, Chia-Jui,Huang, Tze-Ta
0105/2 S953900 1 [CM7141]SPECIAL TOPICS IN TUMOR BIOLOGY 2.0 N Chou, Cheng-Yang,Chang, Kong-Chao,Tseng, Yau-Lin,Lin, Yih-Jyh,Shan, Yan-Shen,Hong, Tse-Ming,Su, Wu-Chou,,Hsu, Keng-Fu,Chen, Tsai-Yun,Chen, Helen Hai-Wen,Chen, Yuh-Ling,Yen, Chia-Jui,Huang, Tze-Ta
0105/2 S953900 1 [CM7141]SPECIAL TOPICS IN TUMOR BIOLOGY 2.0 N Chou, Cheng-Yang,Chang, Kong-Chao,Tseng, Yau-Lin,Lin, Yih-Jyh,Shan, Yan-Shen,Hong, Tse-Ming,Su, Wu-Chou,,Hsu, Keng-Fu,Chen, Tsai-Yun,Chen, Helen Hai-Wen,Chen, Yuh-Ling,Yen, Chia-Jui,Huang, Tze-Ta
0104/2 S953900 1 [CM7141]SPECIAL TOPICS IN TUMOR BIOLOGY 2.0 N Chou, Cheng-Yang,Chang, Kong-Chao,Tseng, Yau-Lin,Lin, Yih-Jyh,Shan, Yan-Shen,Hong, Tse-Ming,Su, Wu-Chou,Su, Wen-Pin,Hsu, Keng-Fu,Chen, Tsai-Yun,Chen, Helen Hai-Wen,Chen, Yuh-Ling,Yen, Chia-Jui,Huang, Tze-Ta
0104/2 S953900 1 [CM7141]SPECIAL TOPICS IN TUMOR BIOLOGY 2.0 N Chou, Cheng-Yang,Chang, Kong-Chao,Tseng, Yau-Lin,Lin, Yih-Jyh,Shan, Yan-Shen,Hong, Tse-Ming,Su, Wu-Chou,Su, Wen-Pin,Hsu, Keng-Fu,Chen, Tsai-Yun,Chen, Helen Hai-Wen,Chen, Yuh-Ling,Yen, Chia-Jui,Huang, Tze-Ta
0103/2 S953900 1 [CM7141]SPECIAL TOPICS IN TUMOR BIOLOGY 2.0 N Hong, Tse-Ming
0103/2 S953900 1 [CM7141]SPECIAL TOPICS IN TUMOR BIOLOGY 2.0 N Hong, Tse-Ming
0102/2 S953900 1 [CM7141]SPECIAL TOPICS IN TUMOR BIOLOGY 2.0 N Chou, Cheng-Yang,Chang, Kong-Chao,Lin, Yih-Jyh,Shan, Yan-Shen,Hong, Tse-Ming,Su, Wu-Chou,Su, Wen-Pin,Hsu, Keng-Fu,Lai, Wu-Wei,Chen, Tsai-Yun,Chen, Helen Hai-Wen,Chen, Yuh-Ling,Yen, Chia-Jui,Huang, Tze-Ta
0102/2 S953900 1 [CM7141]SPECIAL TOPICS IN TUMOR BIOLOGY 2.0 N Chou, Cheng-Yang,Chang, Kong-Chao,Lin, Yih-Jyh,Shan, Yan-Shen,Hong, Tse-Ming,Su, Wu-Chou,Su, Wen-Pin,Hsu, Keng-Fu,Lai, Wu-Wei,Chen, Tsai-Yun,Chen, Helen Hai-Wen,Chen, Yuh-Ling,Yen, Chia-Jui,Huang, Tze-Ta
0101/2 S953900 1 [CM7141]SPECIAL TOPICS IN TUMOR BIOLOGY 2.0 N Chou, Cheng-Yang,Chang, Kong-Chao,Lin, Yih-Jyh,Shan, Yan-Shen,Hong, Tse-Ming,Hsiao, Jenn-Ren,Su, Wu-Chou,Su, Wen-Pin,Hsu, Keng-Fu,Lai, Wu-Wei,Chen, Tsai-Yun,Chen, Helen Hai-Wen,Chen, Yuh-Ling,Yen, Chia-Jui
0101/2 S953900 1 [CM7141]SPECIAL TOPICS IN TUMOR BIOLOGY 2.0 N Chou, Cheng-Yang,Chang, Kong-Chao,Lin, Yih-Jyh,Shan, Yan-Shen,Hong, Tse-Ming,Hsiao, Jenn-Ren,Su, Wu-Chou,Su, Wen-Pin,Hsu, Keng-Fu,Lai, Wu-Wei,Chen, Tsai-Yun,Chen, Helen Hai-Wen,Chen, Yuh-Ling,Yen, Chia-Jui
0100/2 S953900 1 [CM7141]SPECIAL TOPICS IN TUMOR BIOLOGY 2.0 N Hong, Tse-Ming
0100/2 S953900 1 [CM7141]SPECIAL TOPICS IN TUMOR BIOLOGY 2.0 N Hong, Tse-Ming
0099/2 S953900 2 [CM7141]SPECIAL TOPICS IN TUMOR BIOLOGY 2.0 N Hong, Tse-Ming
0099/2 S953900 1 [CM7141]SPECIAL TOPICS IN TUMOR BIOLOGY 2.0 N Hong, Tse-Ming