NCKU Curriculum Map
1. 2.
3.
SEMINAR(2)

Course Goal
.
Course Principle Literacy and Competence
Courses of Recent Years
Year/
Semester
Course
Number
Class
Code
Course Name
(The name will link to the syllabus.)
Credit Taught in English
(Yes or No)
Instructor
0111/2 S670120 [CP9091]SEMINAR(2) 1.0 Y ,,Chou, Chen-Hsi,Chang, Hui-Hua,,Ou, Huang-Tz,Hung, Hsin-Yi,,Wang, Ming-Cheng,Tsai, Jui-Chen,,,Cheng, Ching-Lan,,,,,Yang-Kao, Yea-Huei
0110/2 S670120 [CP9091]SEMINAR(2) 1.0 N ,,Chou, Chen-Hsi,Chang, Hui-Hua,,Ou, Huang-Tz,Hung, Hsin-Yi,,Wang, Ming-Cheng,Tsai, Jui-Chen,,,Cheng, Ching-Lan,,,,,Yang-Kao, Yea-Huei
0109/2 S670120 [CP9091]SEMINAR(2) 1.0 N ,,Chou, Chen-Hsi,Chang, Hui-Hua,,Ou, Huang-Tz,Hung, Hsin-Yi,,Wang, Ming-Cheng,Tsai, Jui-Chen,,,,Cheng, Ching-Lan,,,,,Yang-Kao, Yea-Huei
0108/2 S670120 [CP9091]SEMINAR(2) 1.0 N ,,Chou, Chen-Hsi,Chang, Hui-Hua,,Ou, Huang-Tz,Hung, Hsin-Yi,,Wang, Ming-Cheng,Tsai, Jui-Chen,,,,Cheng, Ching-Lan,,,,,Yang-Kao, Yea-Huei
0107/2 S670120 [CP9091]SEMINAR(2) 1.0 N ,Wu, Tian-Shung,Chou, Chen-Hsi,Chang, Jang-Yang,Chang, Hui-Hua,Hsu, Chih-Sheng,,Lin, Li-Jen,Ou, Huang-Tz,Hung, Hsin-Yi,Wang, Ming-Cheng,Tsai, Jui-Chen,,,,Cheng, Ching-Lan,,,Yang-Kao, Yea-Huei,
0106/2 S670120 [CP9091]SEMINAR(2) 1.0 N ,Wu, Tian-Shung,Chou, Chen-Hsi,Chang, Jang-Yang,Chang, Hui-Hua,Hsu, Chih-Sheng,,Lin, Li-Jen,Ou, Huang-Tz,Hung, Hsin-Yi,Wang, Ming-Cheng,Tsai, Jui-Chen,,,,Cheng, Ching-Lan,,,Yang-Kao, Yea-Huei,
0105/2 S670120 [CP9091]SEMINAR(2) 1.0 N ,Wu, Tian-Shung,Chou, Chen-Hsi,Chang, Jang-Yang,Chang, Hui-Hua,Hsu, Chih-Sheng,Lin, Li-Jen,Ou, Huang-Tz,Hung, Hsin-Yi,Wang, Ming-Cheng,Tsai, Jui-Chen,,,Cheng, Ching-Lan,,,Yang-Kao, Yea-Huei,Huang, Jin-Ding
0104/2 S670120 [CP9091]SEMINAR(2) 1.0 N ,Wu, Tian-Shung,Chou, Chen-Hsi,Chang, Jang-Yang,Chang, Hui-Hua,Hsu, Chih-Sheng,Lin, Li-Jen,Ou, Huang-Tz,Hung, Hsin-Yi,Wang, Ming-Cheng,Tsai, Jui-Chen,,Cheng, Ching-Lan,,,Yang-Kao, Yea-Huei,Huang, Jin-Ding
0103/2 S670120 [CP9091]SEMINAR(2) 1.0 N ,Wu, Tian-Shung,Chou, Chen-Hsi,Chang, Jang-Yang,Chang, Hui-Hua,Hsu, Chih-Sheng,Lin, Li-Jen,Ou, Huang-Tz,Hung, Hsin-Yi,Wang, Ming-Cheng,Tsai, Jui-Chen,,Cheng, Ching-Lan,,,Yang-Kao, Yea-Huei,Huang, Jin-Ding
0102/2 S670120 [CP9091]SEMINAR(2) 1.0 N ,Chou, Chen-Hsi,Chang, Jang-Yang,Chang, Hui-Hua,Lin, Li-Jen,Ou, Huang-Tz,Wang, Ming-Cheng,Tsai, Jui-Chen,,,Cheng, Ching-Lan,,,Yang-Kao, Yea-Huei,Huang, Jin-Ding
0101/2 S670120 [CP9091]SEMINAR(2) 1.0 N ,Chou, Chen-Hsi,Lin, Li-Jen,Wang, Ming-Cheng,Gean, Po-Wu,Tsai, Jui-Chen,,,,,Yang-Kao, Yea-Huei,Huang, Jin-Ding
0100/2 S670120 [CP9091]SEMINAR(2) 1.0 N ,Chou, Chen-Hsi,Lin, Li-Jen,Wang, Ming-Cheng,Gean, Po-Wu,Tsai, Jui-Chen,Lai, Ming-Liang,,,,Yang-Kao, Yea-Huei,Huang, Jin-Ding