NCKU Curriculum Map
1. 2.
3.
SEMINAR(2)

Course Goal
.
Course Principle Literacy and Competence
Courses of Recent Years
Year/
Semester
Course
Number
Class
Code
Course Name
(The name will link to the syllabus.)
Credit Taught in English
(Yes or No)
Instructor
0110/2 S571020 2 [BMS9092]SEMINAR(2) 1.0 N Wu, Li-Wha,
0110/2 S571020 1 [BMS9092]SEMINAR(2) 1.0 N Ling, Pin,Chen, Yun-Wen
0109/2 S571020 1 [BMS9092]SEMINAR(2) 1.0 N Wang, Shu-Ying,Chen, Yun-Wen
0109/2 S571020 2 [BMS9092]SEMINAR(2) 1.0 N ,Chen, Pai-Sheng
0108/2 S571020 1 [BMS9092]SEMINAR(2) 1.0 N Chang, Chuan-Fa,Chen, Chang-Shi
0108/2 S571020 2 [BMS9092]SEMINAR(2) 1.0 N Chang, Ya-Wen,Chen, Pai-Sheng
0107/2 S571020 1 [BMS9092]SEMINAR(2) 1.0 N Chang, Chuan-Fa,Chen, Chang-Shi
0107/2 S571020 2 [BMS9092]SEMINAR(2) 1.0 N Chang, Ya-Wen,Wang, Chia-Yih
0106/2 S571020 1 [BMS9092]SEMINAR(2) 1.0 N Chang, Chih-Peng,Chang, Ya-Wen
0106/2 S571020 2 [BMS9092]SEMINAR(2) 1.0 N Chiang, Hsueh-Cheng,Wang, Chia-Yih
0105/2 S571020 1 [BMS9092]SEMINAR(2) 1.0 N Chang, Chih-Peng,Chang, Ya-Wen
0105/2 S571020 2 [BMS9092]SEMINAR(2) 1.0 N Chiang, Hsueh-Cheng,Huang, Po-Hsien
0104/2 S571020 1 [BMS9092]SEMINAR(2) 1.0 N Fu, Tzu-Fun,Sze, Chun-I,Wu, Chia-ching,Chang, Chuan-Fa,Hsu, Li-Jin,Young, Kung-Chia,Jiang, Meei-Jyh,Wang, Jen-Ren,Mo, Fan-E,Yeh, Trai-Ming,Tsai, Pei-Jane,Shiesh, Shu-Chu,Kuo, Yu-Min,Huang, Huei-Sheng,Huang, Bu-Miin,Huang, Wen-Ya
0104/2 S571020 2 [BMS9092]SEMINAR(2) 1.0 N Wu, Chao-Liang,Leu, Tzeng-Horng,Chiang, Hsueh-Cheng,Chang, Wen-Tsan,Yang, Shang-Hsun,Wang, Yi-Ching,Chuang, Woei-Jer,Hsu, Kuei-Sen,Lai, Ming-Derg,Cheng, Hung-Chi,Chen, Chang-Shi,Huang, Po-Hsien
0103/2 S571020 1 [BMS9092]SEMINAR(2) 1.0 N Wu, Chia-ching,Hsu, Li-Jin
0103/2 S571020 2 [BMS9092]SEMINAR(2) 1.0 N Yang, Shang-Hsun,Cheng, Hung-Chi
0102/2 S571020 1 [BMS9092]SEMINAR(2) 1.0 N Perng, Guey-Chuen,Young, Kung-Chia
0102/2 S571020 2 [BMS9092]SEMINAR(2) 1.0 N Kuo, Yu-Min,Cheng, Hung-Chi
0101/2 S571020 1 [BMS9092]SEMINAR(2) 1.0 N Chen, Chang-Shi,Chen, Shun-Hua
0101/2 S571020 2 [BMS9092]SEMINAR(2) 1.0 N Wang, Ju-Ming,Kuo, Yu-Min
0100/2 S571020 1 [BMS9092]SEMINAR(2) 1.0 N Lin, Yee-Shin,Wang, Ju-Ming
0100/2 S571020 2 [BMS9092]SEMINAR(2) 1.0 N Wang, Yi-Ching,Kuo, Yu-Min
0099/2 S571020 1 [BMS9092]SEMINAR(2) 1.0 N Fu, Tzu-Fun,Lin, Yee-Shin
0099/2 S571020 2 [BMS9092]SEMINAR(2) 1.0 N Chiang, Chi-Wu,Huang, A-Min
0098/2 S571020 1 [BMS9092]SEMINAR(2) 1.0 N Wu, Jiunn-Jong,Chang, Nan-Shan
0098/2 S571020 2 [BMS9092]SEMINAR(2) 1.0 N Wang, Yi-Ching,Lai, Ming-Derg,Huang, A-Min