NCKU Curriculum Map
1. 2.
3.
RESEARCH INTEGRITY

Course Goal
.
Course Principle Literacy and Competence
Courses of Recent Years
Year/
Semester
Course
Number
Class
Code
Course Name
(The name will link to the syllabus.)
Credit Taught in English
(Yes or No)
Instructor
0108/1 S452500 [MI7006]RESEARCH INTEGRITY 1.0 N Wu, Shang-Rung,Chang, Ya-Wen,Perng, Guey-Chuen,Hsu, Li-Jin,Ko, Nai-Ying,Yang, Bei-Chang,Wang, Shu-Ying,Lo, Yu-Chih,Tsai, Yau-Sheng,Chen, Jenn-Wei,Huang, I-Hsiu
0107/1 S452500 [MI7006]RESEARCH INTEGRITY 1.0 N Liu, Hsiao-Sheng,Wu, Shang-Rung,Chang, Ya-Wen,Perng, Guey-Chuen,Hsu, Li-Jin,Yang, Bei-Chang,Wang, Shu-Ying,Lo, Yu-Chih,Tsai, Yau-Sheng,Chen, Jenn-Wei,Huang, I-Hsiu,Huang, Mei-Chih
0106/1 S452500 [MI7006]RESEARCH INTEGRITY 1.0 N Liu, Hsiao-Sheng,Wu, Shang-Rung,Chang, Ya-Wen,Perng, Guey-Chuen,Hsu, Li-Jin,Yang, Bei-Chang,Wang, Shu-Ying,Lo, Yu-Chih,Tsai, Yau-Sheng,Chen, Jenn-Wei,Huang, I-Hsiu,Huang, Mei-Chih
0105/1 S452500 [MI7006]RESEARCH INTEGRITY 1.0 N Liu, Hsiao-Sheng,Wu, Shang-Rung,Lu, P.-J. Frank,Perng, Guey-Chuen,Hsu, Li-Jin,Yang, Bei-Chang,Wang, Shu-Ying,Lo, Yu-Chih,Shiau, Ai-Li,Hsu, Kuei-Sen,Huang, I-Hsiu
0104/1 S452500 [MI7006]RESEARCH INTEGRITY 1.0 N Liu, Hsiao-Sheng,Wu, Shang-Rung,Lu, P.-J. Frank,Perng, Guey-Chuen,Hsu, Li-Jin,Yang, Bei-Chang,Wang, Shu-Ying,Lo, Yu-Chih,Shiau, Ai-Li,Hsu, Kuei-Sen,Huang, I-Hsiu