NCKU Curriculum Map
1. 2.
3.
TUMOR IMMUNOLOGY

Course Goal
.
Course Principle Literacy and Competence
Courses of Recent Years
Year/
Semester
Course
Number
Class
Code
Course Name
(The name will link to the syllabus.)
Credit Taught in English
(Yes or No)
Instructor
0111/2 S451100 [MI7222]TUMOR IMMUNOLOGY 2.0 N Ling, Pin,Chang, Chih-Peng,Chang, Wen-Tsan,,Shan, Yan-Shen,Wang, Tak-Wah,Wang, Yi-Ching,Wang, Ju-Ming,Hsu, Yu-Hsiang,Shieh, Chi-Chang,Chen, Jenn-Wei,Yen, Chia-Jui
0110/2 S451100 [MI7222]TUMOR IMMUNOLOGY 2.0 N Ling, Pin,Chang, Chih-Peng,Chang, Wen-Tsan,,Shan, Yan-Shen,Wang, Tak-Wah,Wang, Yi-Ching,Wang, Ju-Ming,Hsu, Yu-Hsiang,Shieh, Chi-Chang,Chen, Jenn-Wei,Yen, Chia-Jui
0101/2 S451100 [MI7222]TUMOR IMMUNOLOGY 2.0 N Ling, Pin,Chang, Chih-Peng,Yang, Bei-Chang
0100/2 S451100 [MI7222]TUMOR IMMUNOLOGY 2.0 N Ling, Pin,Chang, Chih-Peng,Yang, Bei-Chang
0099/2 S451100 [MI7222]TUMOR IMMUNOLOGY 2.0 N Ling, Pin,Yang, Bei-Chang
0098/2 S451100 [MI7222]TUMOR IMMUNOLOGY 2.0 N Ling, Pin,Yang, Bei-Chang