NCKU Curriculum Map
1. 2.
3.
SEMINAR (2)

Course Goal
.
Course Principle Literacy and Competence
Courses of Recent Years
Year/
Semester
Course
Number
Class
Code
Course Name
(The name will link to the syllabus.)
Credit Taught in English
(Yes or No)
Instructor
0110/2 S310120 [PHSL6092]SEMINAR (2) 1.0 Y ,Wu, Sheng-Nan,Chang, Ya-Wen,,Yang, Shang-Hsun,,Tang, Ming-Jer,Wang, Chia-Yih,Chuang, Jih-Ing,,Tsai, Yau-Sheng,Tsai, Mei-Ling,Chen, Pei-Chun,Yan, Shian-Jang
0109/2 S310120 [PHSL6092]SEMINAR (2) 1.0 N ,Wu, Sheng-Nan,Chang, Ya-Wen,,Yang, Shang-Hsun,,Tang, Ming-Jer,Wang, Chia-Yih,Chuang, Jih-Ing,,Tsai, Yau-Sheng,Tsai, Mei-Ling,Chen, Pei-Chun,Yan, Shian-Jang,Huang, A-Min
0108/2 S310120 [PHSL6092]SEMINAR (2) 1.0 N ,Wu, Sheng-Nan,Chang, Ya-Wen,,Yang, Shang-Hsun,,Tang, Ming-Jer,Chuang, Jih-Ing,Tsai, Shaw-Jenq,Tsai, Mei-Ling,Chen, Pei-Chun,Yan, Shian-Jang,Huang, A-Min
0107/2 S310120 [PHSL6092]SEMINAR (2) 1.0 N ,Wu, Sheng-Nan,Chang, Ya-Wen,,Yang, Shang-Hsun,,Tang, Ming-Jer,Tsai, Shaw-Jenq,Tsai, Mei-Ling,Chen, Pei-Chun,Yan, Shian-Jang,Huang, A-Min
0106/2 S310120 [PHSL6092]SEMINAR (2) 1.0 N Wu, Sheng-Nan,Chang, Ya-Wen,Yang, Shang-Hsun,,Tang, Ming-Jer,Chuang, Jih-Ing,Tsai, Shaw-Jenq,Tsai, Mei-Ling,Chen, Pei-Chun,Yan, Shian-Jang,Huang, A-Min
0105/2 S310120 [PHSL6092]SEMINAR (2) 1.0 N Chang, Ya-Wen,Yang, Shang-Hsun,Tang, Ming-Jer,Chuang, Jih-Ing,Chen, Pei-Chun,Yan, Shian-Jang,Huang, A-Min
0104/2 S310120 [PHSL6092]SEMINAR (2) 1.0 N Wu, Fong-Sen,Chang, Ya-Wen,Yang, Shang-Hsun,Tang, Ming-Jer,Chuang, Jih-Ing,Tsai, Mei-Ling,Chen, Pei-Chun,Yan, Shian-Jang,Huang, A-Min
0103/2 S310120 [PHSL6092]SEMINAR (2) 1.0 N Wu, Sheng-Nan,Wu, Fong-Sen,Chang, Ya-Wen,Yang, Shang-Hsun,Poon, Wai-Fung, Paul,Chuang, Jih-Ing,Tsai, Mei-Ling,Chen, Pei-Chun,Yan, Shian-Jang,Huang, A-Min
0102/2 S310120 [PHSL6092]SEMINAR (2) 1.0 N Wu, Sheng-Nan,Wu, Fong-Sen,Yang, Shang-Hsun,Chuang, Jih-Ing,Tsai, Shaw-Jenq,Tsai, Mei-Ling,Yan, Shian-Jang,Huang, A-Min
0101/2 S310120 [PHSL6092]SEMINAR (2) 1.0 N ,Wu, Sheng-Nan,Yang, Shang-Hsun,Poon, Wai-Fung, Paul,Chuang, Jih-Ing,Tsai, Shaw-Jenq,Tsai, Mei-Ling,Yan, Shian-Jang,Huang, A-Min
0100/2 S310120 [PHSL6092]SEMINAR (2) 1.0 N ,Wu, Sheng-Nan,Wu, Fong-Sen,Yang, Shang-Hsun,Poon, Wai-Fung, Paul,Chuang, Jih-Ing,Tsai, Shaw-Jenq,Tsai, Mei-Ling,,Huang, A-Min
0099/2 S310120 [PHSL6092]SEMINAR (2) 1.0 N Wu, Sheng-Nan,Wu, Fong-Sen,,Yang, Shang-Hsun,Tang, Ming-Jer,Poon, Wai-Fung, Paul,Chuang, Jih-Ing,Tsai, Mei-Ling,,Huang, A-Min
0098/2 S310120 [PHSL6092]SEMINAR (2) 1.0 N ,Wu, Fong-Sen,,Yang, Shang-Hsun,Tang, Ming-Jer,Chuang, Jih-Ing,Tsai, Shaw-Jenq,Tsai, Mei-Ling,,Huang, A-Min