NCKU Curriculum Map
1. 2.
3.
SEMINAR (1)

Course Goal
.
Course Principle Literacy and Competence
Courses of Recent Years
Year/
Semester
Course
Number
Class
Code
Course Name
(The name will link to the syllabus.)
Credit Taught in English
(Yes or No)
Instructor
0111/1 S310110 [PHSL6091]SEMINAR (1) 1.0 Y ,Wu, Sheng-Nan,,Chang, Ya-Wen,,Yang, Shang-Hsun,,Tang, Ming-Jer,Wang, Chia-Yih,Chuang, Jih-Ing,,Tsai, Yau-Sheng,Tsai, Mei-Ling,Chen, Pei-Chun,Yan, Shian-Jang
0110/1 S310110 [PHSL6091]SEMINAR (1) 1.0 N ,Wu, Sheng-Nan,Chang, Ya-Wen,,Yang, Shang-Hsun,,Tang, Ming-Jer,Wang, Chia-Yih,Chuang, Jih-Ing,,Tsai, Yau-Sheng,Tsai, Mei-Ling,Chen, Pei-Chun,Yan, Shian-Jang,Huang, A-Min
0109/1 S310110 [PHSL6091]SEMINAR (1) 1.0 N ,Wu, Sheng-Nan,Chang, Ya-Wen,,Yang, Shang-Hsun,,Tang, Ming-Jer,Chuang, Jih-Ing,Tsai, Shaw-Jenq,Tsai, Yau-Sheng,Tsai, Mei-Ling,Chen, Pei-Chun,Yan, Shian-Jang,Huang, A-Min
0108/1 S310110 [PHSL6091]SEMINAR (1) 1.0 N ,Wu, Sheng-Nan,Wu, Meng-Hsing,Chang, Ya-Wen,,Yang, Shang-Hsun,,Chuang, Jih-Ing,Tsai, Shaw-Jenq,Tsai, Yau-Sheng,Tsai, Mei-Ling,Chen, Pei-Chun,Yan, Shian-Jang,Huang, A-Min
0107/1 S310110 [PHSL6091]SEMINAR (1) 1.0 N ,Wu, Sheng-Nan,Wu, Meng-Hsing,Chang, Ya-Wen,,Yang, Shang-Hsun,,Tang, Ming-Jer,Tsai, Shaw-Jenq,Tsai, Yau-Sheng,Tsai, Mei-Ling,Chen, Pei-Chun,Yan, Shian-Jang,Huang, A-Min
0106/1 S310110 [PHSL6091]SEMINAR (1) 1.0 N Wu, Sheng-Nan,Wu, Meng-Hsing,Chang, Ya-Wen,Yang, Shang-Hsun,,Tang, Ming-Jer,Chuang, Jih-Ing,Tsai, Shaw-Jenq,Tsai, Yau-Sheng,Tsai, Mei-Ling,Chen, Pei-Chun,Yan, Shian-Jang,Huang, A-Min
0105/1 S310110 [PHSL6091]SEMINAR (1) 1.0 N Wu, Sheng-Nan,Chang, Ya-Wen,Yang, Shang-Hsun,Yu, Lung,Tang, Ming-Jer,Chuang, Jih-Ing,Tsai, Yau-Sheng,Tsai, Mei-Ling,Chen, Pei-Chun,Yan, Shian-Jang,Huang, A-Min
0104/1 S310110 [PHSL6091]SEMINAR (1) 1.0 N Wu, Sheng-Nan,Wu, Meng-Hsing,Wu, Fong-Sen,Chang, Ya-Wen,Yang, Shang-Hsun,Chuang, Jih-Ing,Tsai, Yau-Sheng,Tsai, Mei-Ling,Chen, Pei-Chun,Yan, Shian-Jang,Huang, A-Min
0103/1 S310110 [PHSL6091]SEMINAR (1) 1.0 N Wu, Sheng-Nan,Wu, Meng-Hsing,Wu, Fong-Sen,Chang, Ya-Wen,Yang, Shang-Hsun,Poon, Wai-Fung, Paul,Tsai, Yau-Sheng,Tsai, Mei-Ling,Chen, Pei-Chun,Yan, Shian-Jang
0102/1 S310110 [PHSL6091]SEMINAR (1) 1.0 N Wu, Sheng-Nan,Wu, Meng-Hsing,Wu, Fong-Sen,Yang, Shang-Hsun,Poon, Wai-Fung, Paul,Chuang, Jih-Ing,Tsai, Shaw-Jenq,Tsai, Mei-Ling,Yan, Shian-Jang
0101/1 S310110 [PHSL6091]SEMINAR (1) 1.0 N ,Wu, Sheng-Nan,Wu, Meng-Hsing,Yang, Shang-Hsun,Tang, Ming-Jer,Poon, Wai-Fung, Paul,Chuang, Jih-Ing,Tsai, Shaw-Jenq,Tsai, Mei-Ling,Huang, A-Min
0100/1 S310110 [PHSL6091]SEMINAR (1) 1.0 N ,Wu, Sheng-Nan,Wu, Meng-Hsing,Wu, Fong-Sen,,Yang, Shang-Hsun,Poon, Wai-Fung, Paul,Chuang, Jih-Ing,Tsai, Shaw-Jenq,Tsai, Mei-Ling,,Huang, A-Min
0099/1 S310110 [PHSL6091]SEMINAR (1) 1.0 N ,Wu, Sheng-Nan,Wu, Meng-Hsing,Wu, Fong-Sen,,Yang, Shang-Hsun,Tang, Ming-Jer,Poon, Wai-Fung, Paul,Chuang, Jih-Ing,Tsai, Mei-Ling,,Huang, A-Min
0098/1 S310110 [PHSL6091]SEMINAR (1) 1.0 N ,Wu, Sheng-Nan,Wu, Meng-Hsing,Wu, Fong-Sen,,Yang, Shang-Hsun,Tang, Ming-Jer,Chuang, Jih-Ing,Tsai, Shaw-Jenq,Tsai, Mei-Ling,,Huang, A-Min