NCKU Curriculum Map
1. 2.
3.
APPLIED MOLECULAR BIOLOGY

Course Goal
.
Course Principle Literacy and Competence
Courses of Recent Years
Year/
Semester
Course
Number
Class
Code
Course Name
(The name will link to the syllabus.)
Credit Taught in English
(Yes or No)
Instructor
0109/2 S150900 [BIMB6501]APPLIED MOLECULAR BIOLOGY 3.0 N ,Lu, P.-J. Frank,Chang, Wen-Tsan,Chang, Ming-Shi,Chang, Chuan-Fa,Cheung, Antonio,Wang, Shu-Ying,Tsai, Yau-Sheng,Hsu, Yu-Hsiang,Chen, Chang-Shi,Huang, Po-Hsien
0108/2 S150900 [BIMB6501]APPLIED MOLECULAR BIOLOGY 3.0 N ,Lu, P.-J. Frank,Chang, Wen-Tsan,Chang, Ming-Shi,Chang, Chuan-Fa,Cheung, Antonio,Wang, Shu-Ying,Tsai, Yau-Sheng,Hsu, Yu-Hsiang,Chen, Chang-Shi,Huang, Po-Hsien
0107/2 S150900 [BIMB6501]APPLIED MOLECULAR BIOLOGY 3.0 N ,Lu, P.-J. Frank,Chang, Wen-Tsan,Chang, Ming-Shi,Chang, Chuan-Fa,Cheung, Antonio,Wang, Shu-Ying,Tsai, Yau-Sheng,Hsu, Yu-Hsiang,Chen, Chang-Shi,Huang, Po-Hsien
0106/2 S150900 [BIMB6501]APPLIED MOLECULAR BIOLOGY 3.0 N ,Lu, P.-J. Frank,Chang, Wen-Tsan,Chang, Ming-Shi,Chang, Chuan-Fa,Cheung, Antonio,Wang, Shu-Ying,Tsai, Yau-Sheng,Hsu, Yu-Hsiang,Chen, Chang-Shi,Huang, Po-Hsien
0105/2 S150900 [BIMB6501]APPLIED MOLECULAR BIOLOGY 3.0 N ,Lu, P.-J. Frank,Chang, Wen-Tsan,Chang, Ming-Shi,Chang, Chuan-Fa,Cheung, Antonio,Wang, Shu-Ying,Tsai, Yau-Sheng,Hsu, Yu-Hsiang,Chen, Chang-Shi,Chen, Yu-Hung,Huang, Po-Hsien
0104/2 S150900 [BIMB6501]APPLIED MOLECULAR BIOLOGY 3.0 N Chang, Wen-Tsan,Chang, Ming-Shi,Chang, Chuan-Fa,Cheung, Antonio,Wang, Yi-Ching,Wang, Shu-Ying,Tsai, Yau-Sheng,Hsu, Yu-Hsiang,Chen, Chang-Shi,Chen, Yu-Hung,Huang, Po-Hsien
0103/2 S150900 [BIMB6501]APPLIED MOLECULAR BIOLOGY 3.0 N Lu, P.-J. Frank,Chang, Wen-Tsan,Chang, Chuan-Fa,Cheung, Antonio,Wang, Shu-Ying,Chuang, Woei-Jer,Tsai, Yau-Sheng,Chen, Chang-Shi,Chen, Yu-Hung,Huang, Po-Hsien
0102/2 S150900 [BIMB6501]APPLIED MOLECULAR BIOLOGY 3.0 N Lu, P.-J. Frank,Chang, Wen-Tsan,Chang, Ming-Shi,Chang, Chuan-Fa,Cheung, Antonio,Wang, Shu-Ying,Tsai, Yau-Sheng,Chen, Chang-Shi,Chen, Yu-Hung,Yen, Meng-Chi
0101/2 S150900 [BIMB6501]APPLIED MOLECULAR BIOLOGY 3.0 N Lu, P.-J. Frank,Chang, Wen-Tsan,Chang, Ming-Shi,Chang, Chuan-Fa,Cheung, Antonio,Wang, Shu-Ying,Tsai, Yau-Sheng,Chen, Chang-Shi,Chen, Yu-Hung,Yen, Meng-Chi
0100/2 S150900 [BIMB6501]APPLIED MOLECULAR BIOLOGY 3.0 N Wu, Li-Wha,Lu, P.-J. Frank,,Chang, Wen-Tsan,Chang, Ming-Shi,Chang, Chuan-Fa,Wang, Shu-Ying,Tsai, Yau-Sheng,Chen, Chang-Shi,Chen, Yu-Hung,Yen, Meng-Chi
0099/2 S150900 [BIMB6501]APPLIED MOLECULAR BIOLOGY 3.0 N Chang, Ming-Shi
0098/2 S150900 [BIMB6501]APPLIED MOLECULAR BIOLOGY 3.0 N Chang, Ming-Shi