NCKU Curriculum Map
1. 2.
3.
TEACHING PRACTICUM

Course Goal
.
Course Principle Literacy and Competence
Courses of Recent Years
Year/
Semester
Course
Number
Class
Code
Course Name
(The name will link to the syllabus.)
Credit Taught in English
(Yes or No)
Instructor
0105/1 R572000 [TCM7050]TEACHING PRACTICUM 0.0 N Sun, Ya-Yen,Liao, Chun-Hsiung,Chang, Yu-Hern,Chang, Ching-Chih,Dai, Dzwo-Min,Lee, Wei-Hsun,Lin, Tzuoo-Ding,Lin, Dung-Ying,Lin, Pei-Chun,,Hu, Ta-Yin,Hu, Shou-Ren,Tsai, Dung-Chun,Cheng, Yung-Hsiang,Chen, Ching-Fu,Wei, Chien-Hung,Huang, Kuang-Chiu,Hwang, Kevin-P,Huang, Yu-Wen
0105/2 R572000 [TCM7050]TEACHING PRACTICUM 0.0 N Sun, Ya-Yen,Liao, Chun-Hsiung,Chang, Yu-Hern,Chang, Ching-Chih,Dai, Dzwo-Min,Lee, Wei-Hsun,Lin, Tzuoo-Ding,Lin, Dung-Ying,Lin, Pei-Chun,,Hu, Ta-Yin,Hu, Shou-Ren,Tsai, Dung-Chun,Cheng, Yung-Hsiang,Chen, Ching-Fu,Huang, Kuang-Chiu,Hwang, Kevin-P,Huang, Yu-Wen
0104/1 R572000 [TCM7050]TEACHING PRACTICUM 0.0 N Liao, Chun-Hsiung,Chang, Yu-Hern,Chang, Ching-Chih,Dai, Dzwo-Min,Lee, Wei-Hsun,Lin, Tzuoo-Ding,Lin, Dung-Ying,Lin, Pei-Chun,Hu, Ta-Yin,Hu, Shou-Ren,Tsai, Dung-Chun,Cheng, Yung-Hsiang,Chen, Ching-Fu,Chen, Wen-Tzu,Wei, Chien-Hung,Huang, Kuang-Chiu,Hwang, Kevin-P,Huang, Yu-Wen
0104/2 R572000 [TCM7050]TEACHING PRACTICUM 0.0 N Sun, Ya-Yen,Liao, Chun-Hsiung,Chang, Yu-Hern,Chang, Ching-Chih,Dai, Dzwo-Min,Lee, Wei-Hsun,Lin, Tzuoo-Ding,Lin, Dung-Ying,Lin, Pei-Chun,Hu, Shou-Ren,Tsai, Dung-Chun,Cheng, Yung-Hsiang,Chen, Ching-Fu,Chen, Wen-Tzu,Wei, Chien-Hung,Huang, Kuang-Chiu,Hwang, Kevin-P,Huang, Yu-Wen