NCKU Curriculum Map
1. 2.
3.
X. FUTURE: FUTURE CITY PROBLEM STUDIO

Course Goal
.
Course Principle Literacy and Competence
Courses of Recent Years
Year/
Semester
Course
Number
Class
Code
Course Name
(The name will link to the syllabus.)
Credit Taught in English
(Yes or No)
Instructor
0108/1 PZ80400 [PZ6008]X. FUTURE: FUTURE CITY PROBLEM STUDIO 2.0 N Liou, Shuenn-Ren,,Chang, Chuan-Fa,Lee, Tzu-Chang,Lin, Tzu-Ping,,Yang, Chia-Han,,Chien, Sheng-Fen,Chao, Tzu-Yuen,Jeng, Taysheng,Chen, Ching-Fu,Chen, Pin-Jan,Chen, Hsi-Jen,Rau, Jiann-Yeou,Ma, Min-Yuan,
0108/1 PZ80400 2 [PZ6008]X. FUTURE: FUTURE CITY PROBLEM STUDIO 2.0 N Liou, Shuenn-Ren,Chen, Pin-Jan