NCKU Curriculum Map
1. 2.
3.
SPECIAL TOPICS(4)

Course Goal
.
Course Principle Literacy and Competence
Courses of Recent Years
Year/
Semester
Course
Number
Class
Code
Course Name
(The name will link to the syllabus.)
Credit Taught in English
(Yes or No)
Instructor
0110/2 L650140 1 [BIOT7094]SPECIAL TOPICS(4) 1.0 N Liu, Tsung-Lin,,Chang, Ching-Chun,Jang, Chuen-Chuen,Tseng, Ta-Chien,,Lin, Ding-Yen,Hong, Jiann-Ruey,Hung, Jan-Jong,Hung, Liang-Yi,Wang, Han-Ching,Wang, Ju-Ming,Lu, Fu-I,Lo, Yu-Chih,,,Chen, Tzong-Yueh,,Chen, Yi-Min,Huang, Lynn Ling-Huei
0110/2 L650140 2 [BIOT7094]SPECIAL TOPICS(4) 1.0 N Liu, Tsung-Lin,,Chang, Ching-Chun,Jang, Chuen-Chuen,Tseng, Ta-Chien,,Lin, Ding-Yen,Hong, Jiann-Ruey,Hung, Jan-Jong,Hung, Liang-Yi,Wang, Han-Ching,Wang, Ju-Ming,Lu, Fu-I,Lo, Yu-Chih,,,Chen, Tzong-Yueh,,Chen, Yi-Min,Huang, Lynn Ling-Huei
0109/2 L650140 1 [BIOT7094]SPECIAL TOPICS(4) 1.0 N ,Chang, Ching-Chun,Jang, Chuen-Chuen,,Hong, Jiann-Ruey,Wang, Han-Ching,Lu, Fu-I,,Chen, Tzong-Yueh,,Chen, Yi-Min
0109/2 L650140 2 [BIOT7094]SPECIAL TOPICS(4) 1.0 N Liu, Tsung-Lin,Tseng, Ta-Chien,Lin, Ding-Yen,Hung, Jan-Jong,Hung, Liang-Yi,Wang, Ju-Ming,Lo, Yu-Chih,,Huang, Lynn Ling-Huei
0108/2 L650140 1 [BIOT7094]SPECIAL TOPICS(4) 1.0 N ,Chang, Ching-Chun,Jang, Chuen-Chuen,,Hong, Jiann-Ruey,Wang, Han-Ching,Lu, Fu-I,,Chen, Tzong-Yueh,Chen, Yi-Min
0108/2 L650140 2 [BIOT7094]SPECIAL TOPICS(4) 1.0 N Liu, Tsung-Lin,Tseng, Ta-Chien,Lin, Ding-Yen,Hung, Jan-Jong,Hung, Liang-Yi,Wang, Ju-Ming,Lo, Yu-Chih,,Huang, Lynn Ling-Huei
0107/2 L650140 1 [BIOT7094]SPECIAL TOPICS(4) 1.0 N ,Chang, Ching-Chun,Jang, Chuen-Chuen,,Hong, Jiann-Ruey,Wang, Han-Ching,Lu, Fu-I,Lo, Chu-Fang,,Chen, Tzong-Yueh,Chen, Yi-Min
0107/2 L650140 2 [BIOT7094]SPECIAL TOPICS(4) 1.0 N Liu, Tsung-Lin,Tseng, Ta-Chien,Lin, Ding-Yen,Hung, Jan-Jong,Hung, Liang-Yi,Wang, Ju-Ming,Lo, Yu-Chih,Huang, Lynn Ling-Huei
0106/2 L650140 1 [BIOT7094]SPECIAL TOPICS(4) 1.0 N Chang, Ching-Chun,Jang, Chuen-Chuen,,Hong, Jiann-Ruey,Wang, Han-Ching,Lu, Fu-I,Lo, Chu-Fang,,Chen, Tzong-Yueh,Chen, Yi-Min
0106/2 L650140 2 [BIOT7094]SPECIAL TOPICS(4) 1.0 N Liu, Tsung-Lin,Tseng, Ta-Chien,Lin, Ding-Yen,Hung, Jan-Jong,Hung, Liang-Yi,Wang, Ju-Ming,Lo, Yu-Chih
0105/2 L650140 1 [BIOT7094]SPECIAL TOPICS(4) 1.0 N Wang, Han-Ching,Chen, Yi-Min
0105/2 L650140 [BIOT7094]SPECIAL TOPICS(4) 1.0 N
0104/2 L650140 1 [BIOT7094]SPECIAL TOPICS(4) 1.0 N Chang, Ching-Chun,,Wang, Han-Ching
0104/2 L650140 [BIOT7094]SPECIAL TOPICS(4) 1.0 N Jang, Chuen-Chuen,Lin, Han-You,Lu, Fu-I
0103/2 L650140 1 [BIOT7094]SPECIAL TOPICS(4) 1.0 N Chang, Ching-Chun,Lu, Fu-I
0103/2 L650140 [BIOT7094]SPECIAL TOPICS(4) 1.0 N Chen, Yi-Min
0102/2 L650140 1 [BIOT7094]SPECIAL TOPICS(4) 1.0 N Chang, Ching-Chun
0101/2 L650140 1 [BIOT7094]SPECIAL TOPICS(4) 1.0 N Chang, Ching-Chun,Jang, Chuen-Chuen,Wang, Han-Ching
0101/2 L650140 2 [BIOT7094]SPECIAL TOPICS(4) 1.0 N Lin, Han-You,Chen, Yi-Min
0100/2 L650140 1 [BIOT7094]SPECIAL TOPICS(4) 1.0 N Lin, Han-You,Wang, Han-Ching
0100/2 L650140 2 [BIOT7094]SPECIAL TOPICS(4) 1.0 N Chang, Ching-Chun,Chen, Yi-Min
0099/2 L650140 1 [BIOT7094]SPECIAL TOPICS(4) 1.0 N Chang, Ching-Chun,Lin, Han-You,Hong, Jiann-Ruey,Wang, Han-Ching,Huang, Lynn Ling-Huei
0099/2 L650140 2 [BIOT7094]SPECIAL TOPICS(4) 1.0 N Jang, Chuen-Chuen,Yang, Huey-Lang,Chen, Yi-Min
0098/2 L650140 1 [BIOT7094]SPECIAL TOPICS(4) 1.0 N Chang, Ching-Chun,Lin, Han-You
0098/2 L650140 2 [BIOT7094]SPECIAL TOPICS(4) 1.0 N Yang, Huey-Lang,Chen, Yi-Min