NCKU Curriculum Map
1. 2.
3.
SPECIAL TOPICS(3)

Course Goal
.
Course Principle Literacy and Competence
Courses of Recent Years
Year/
Semester
Course
Number
Class
Code
Course Name
(The name will link to the syllabus.)
Credit Taught in English
(Yes or No)
Instructor
0111/1 L650130 1 [BIOT7093]SPECIAL TOPICS(3) 1.0 N Liu, Tsung-Lin,,Chang, Ching-Chun,Jang, Chuen-Chuen,Tseng, Ta-Chien,,Lin, Ding-Yen,Hong, Jiann-Ruey,Hung, Jan-Jong,Hung, Liang-Yi,Wang, Han-Ching,Wang, Ju-Ming,Lu, Fu-I,Lo, Yu-Chih,,,Chen, Tzong-Yueh,,Chen, Yi-Min
0111/1 L650130 2 [BIOT7093]SPECIAL TOPICS(3) 1.0 N Liu, Tsung-Lin,,Chang, Ching-Chun,Jang, Chuen-Chuen,Tseng, Ta-Chien,,Lin, Ding-Yen,Hong, Jiann-Ruey,Hung, Jan-Jong,Hung, Liang-Yi,Wang, Han-Ching,Wang, Ju-Ming,Lu, Fu-I,Lo, Yu-Chih,,,Chen, Tzong-Yueh,,Chen, Yi-Min
0110/1 L650130 1 [BIOT7093]SPECIAL TOPICS(3) 1.0 N Liu, Tsung-Lin,,Chang, Ching-Chun,Jang, Chuen-Chuen,Tseng, Ta-Chien,,Lin, Ding-Yen,Hong, Jiann-Ruey,Hung, Jan-Jong,Hung, Liang-Yi,Wang, Han-Ching,Wang, Ju-Ming,Lu, Fu-I,Lo, Yu-Chih,,,Chen, Tzong-Yueh,,Chen, Yi-Min,Huang, Lynn Ling-Huei
0110/1 L650130 2 [BIOT7093]SPECIAL TOPICS(3) 1.0 N Liu, Tsung-Lin,,Chang, Ching-Chun,Jang, Chuen-Chuen,Tseng, Ta-Chien,,Lin, Ding-Yen,Hong, Jiann-Ruey,Hung, Jan-Jong,Hung, Liang-Yi,Wang, Han-Ching,Wang, Ju-Ming,Lu, Fu-I,Lo, Yu-Chih,,,Chen, Tzong-Yueh,,Chen, Yi-Min,Huang, Lynn Ling-Huei
0109/1 L650130 1 [BIOT7093]SPECIAL TOPICS(3) 1.0 N ,Chang, Ching-Chun,Jang, Chuen-Chuen,,Hong, Jiann-Ruey,Wang, Han-Ching,Lu, Fu-I,,Chen, Tzong-Yueh,,Chen, Yi-Min
0109/1 L650130 2 [BIOT7093]SPECIAL TOPICS(3) 1.0 N Liu, Tsung-Lin,Tseng, Ta-Chien,Lin, Ding-Yen,Hung, Jan-Jong,Hung, Liang-Yi,Wang, Ju-Ming,Lo, Yu-Chih,,Huang, Lynn Ling-Huei
0108/1 L650130 1 [BIOT7093]SPECIAL TOPICS(3) 1.0 N ,Chang, Ching-Chun,Jang, Chuen-Chuen,,Hong, Jiann-Ruey,Wang, Han-Ching,Lu, Fu-I,Lo, Chu-Fang,,Chen, Tzong-Yueh,Chen, Yi-Min
0108/1 L650130 2 [BIOT7093]SPECIAL TOPICS(3) 1.0 N Liu, Tsung-Lin,Lin, Ding-Yen,Hung, Jan-Jong,Hung, Liang-Yi,Wang, Ju-Ming,Lo, Yu-Chih,,Huang, Lynn Ling-Huei
0107/1 L650130 1 [BIOT7093]SPECIAL TOPICS(3) 1.0 N Chang, Ching-Chun,Jang, Chuen-Chuen,,Hong, Jiann-Ruey,Wang, Han-Ching,Lu, Fu-I,Lo, Chu-Fang,,Chen, Tzong-Yueh,Chen, Yi-Min
0107/1 L650130 2 [BIOT7093]SPECIAL TOPICS(3) 1.0 N Liu, Tsung-Lin,Tseng, Ta-Chien,Lin, Ding-Yen,Hung, Jan-Jong,Hung, Liang-Yi,Wang, Ju-Ming,Lo, Yu-Chih
0106/1 L650130 1 [BIOT7093]SPECIAL TOPICS(3) 1.0 N Chang, Ching-Chun,Jang, Chuen-Chuen,,Hong, Jiann-Ruey,Wang, Han-Ching,Lu, Fu-I,Lo, Chu-Fang,,Chen, Tzong-Yueh,Chen, Yi-Min
0106/1 L650130 2 [BIOT7093]SPECIAL TOPICS(3) 1.0 N Liu, Tsung-Lin,Tseng, Ta-Chien,Lin, Ding-Yen,Hung, Jan-Jong,Hung, Liang-Yi,Wang, Ju-Ming,Lo, Yu-Chih,Chen, Ping-Kun,Huang, Lynn Ling-Huei
0105/1 L650130 1 [BIOT7093]SPECIAL TOPICS(3) 1.0 N ,Chen, Tzong-Yueh
0105/1 L650130 [BIOT7093]SPECIAL TOPICS(3) 1.0 N Lu, Fu-I,Chen, Yi-Min
0104/1 L650130 1 [BIOT7093]SPECIAL TOPICS(3) 1.0 N Lin, Han-You
0104/1 L650130 [BIOT7093]SPECIAL TOPICS(3) 1.0 N Jang, Chuen-Chuen,Wang, Han-Ching
0103/1 L650130 1 [BIOT7093]SPECIAL TOPICS(3) 1.0 N Lin, Han-You,Wang, Han-Ching
0103/1 L650130 [BIOT7093]SPECIAL TOPICS(3) 1.0 N Chang, Ching-Chun,Jang, Chuen-Chuen,Hong, Jiann-Ruey,Huang, Lynn Ling-Huei
0102/1 L650130 1 [BIOT7093]SPECIAL TOPICS(3) 1.0 N Wang, Han-Ching,Chen, Yi-Min
0101/1 L650130 [BIOT7093]SPECIAL TOPICS(3) 1.0 N Wang, Han-Ching,Chen, Yi-Min
0101/1 L650130 1 [BIOT7093]SPECIAL TOPICS(3) 1.0 N Lin, Han-You
0100/1 L650130 [BIOT7093]SPECIAL TOPICS(3) 1.0 N Chang, Ching-Chun,Lin, Han-You,Hong, Jiann-Ruey,Huang, Lynn Ling-Huei
0100/1 L650130 1 [BIOT7093]SPECIAL TOPICS(3) 1.0 N Jang, Chuen-Chuen,Wang, Han-Ching,Chen, Tzong-Yueh,Chen, Yi-Min
0099/1 L650130 [BIOT7093]SPECIAL TOPICS(3) 1.0 N Huang, Lynn Ling-Huei
0099/1 L650130 1 [BIOT7093]SPECIAL TOPICS(3) 1.0 N Hong, Jiann-Ruey
0098/1 L650130 [BIOT7093]SPECIAL TOPICS(3) 1.0 N Lin, Han-You
0098/1 L650130 1 [BIOT7093]SPECIAL TOPICS(3) 1.0 N Hong, Jiann-Ruey