NCKU Curriculum Map
1. 2.
3.
ANATOMY AND LAB.

Course Goal
.
Course Principle Literacy and Competence
Courses of Recent Years
Year/
Semester
Course
Number
Class
Code
Course Name
(The name will link to the syllabus.)
Credit Taught in English
(Yes or No)
Instructor
0111/1 I620100 [PT2006]ANATOMY AND LAB. 6.0 N Liu, Ping-Yen,Wu, Chia-ching,Wu, Jiunn-Liang,Kuan, Ta-Shen,,,,,Wang, Yang-Kao,Wang, Chia-Yih,Tsai, Hong-Ming,Hsu, Sheng-Min,Hsu, Jung-Yu,Shieh, Shyh-Jou,Lai, Wu-Wei,,,Kuo, Yu-Min,,Cheng, Ya-Min,,,,,Huang, Tze-Ta,,Huang, Bu-Miin
0110/1 I620100 [PT2006]ANATOMY AND LAB. 6.0 N Liu, Ping-Yen,Wu, Chia-ching,Wu, Jiunn-Liang,Kuan, Ta-Shen,,,,,Wang, Yang-Kao,Wang, Chia-Yih,Tsai, Hong-Ming,Hsu, Sheng-Min,Hsu, Jung-Yu,Shieh, Shyh-Jou,Lai, Wu-Wei,,,Kuo, Yu-Min,,Cheng, Ya-Min,,,,,Huang, Tze-Ta,,Huang, Bu-Miin
0109/1 I620100 [PT2006]ANATOMY AND LAB. 6.0 N Liu, Ping-Yen,Wu, Chia-ching,Wu, Jiunn-Liang,Kuan, Ta-Shen,,,,,Wang, Yang-Kao,Wang, Chia-Yih,Tsai, Hong-Ming,Hsu, Sheng-Min,Hsu, Jung-Yu,Shieh, Shyh-Jou,Lai, Wu-Wei,,,,Cheng, Ya-Min,,,,Huang, Tze-Ta,,Huang, Bu-Miin
0108/1 I620100 [PT2006]ANATOMY AND LAB. 6.0 N Liu, Ping-Yen,Wu, Chia-ching,Wu, Jiunn-Liang,Kuan, Ta-Shen,,,,Wang, Yang-Kao,Wang, Chia-Yih,Tsai, Hong-Ming,Hsu, Sheng-Min,Hsu, Jung-Yu,Shieh, Shyh-Jou,Lai, Wu-Wei,,,Kuo, Yu-Min,,Cheng, Ya-Min,,,,Huang, Bu-Miin
0107/1 I620100 [PT2006]ANATOMY AND LAB. 6.0 N Liu, Ping-Yen,Wu, Chia-ching,Wu, Jiunn-Liang,Kuan, Ta-Shen,,,,Wang, Yang-Kao,Wang, Chia-Yih,Tsai, Hong-Ming,Hsu, Sheng-Min,Hsu, Jung-Yu,Shieh, Shyh-Jou,Lai, Wu-Wei,,,Kuo, Yu-Min,Cheng, Ya-Min,,,
0106/1 I620100 [PT2006]ANATOMY AND LAB. 6.0 N Wu, Chia-ching,Wang, Yang-Kao,Wang, Chia-Yih,Hsu, Jung-Yu,Kuo, Yu-Min,Huang, Bu-Miin
0105/1 I620100 [PT2006]ANATOMY AND LAB. 6.0 N Wu, Chia-ching,Wang, Yang-Kao,Wang, Chia-Yih,Hsu, Jung-Yu,Kuo, Yu-Min,Huang, Bu-Miin
0104/1 I620100 [PT2006]ANATOMY AND LAB. 6.0 N Wu, Chia-ching,Jiang-Shieh, Ya-Fen,Wang, Yang-Kao,Wang, Chia-Yih,Hsu, Jung-Yu,Kuo, Yu-Min
0103/1 I620100 [PT2006]ANATOMY AND LAB. 6.0 N Wu, Chia-ching,Jiang-Shieh, Ya-Fen,Wang, Chia-Yih,Hsu, Jung-Yu,Kuo, Yu-Min,Huang, Bu-Miin
0102/1 I620100 [PT2006]ANATOMY AND LAB. 6.0 N Wu, Chia-ching,Jiang-Shieh, Ya-Fen,Hsu, Jung-Yu,Kuo, Yu-Min,Huang, Bu-Miin
0101/1 I620100 [PT2006]ANATOMY AND LAB. 6.0 N Wu, Chia-ching,,Jiang-Shieh, Ya-Fen,Hsu, Jung-Yu,Kuo, Yu-Min
0100/1 I620100 [PT2006]ANATOMY AND LAB. 6.0 N Wu, Chia-ching,,Jiang-Shieh, Ya-Fen,Hsu, Jung-Yu,Kuo, Yu-Min,Huang, Bu-Miin
0099/1 I620100 [PT2006]ANATOMY AND LAB. 6.0 N Wu, Chia-ching,,Jiang-Shieh, Ya-Fen,Hsu, Jung-Yu,Kuo, Yu-Min,Huang, Bu-Miin
0098/1 I620100 [PT2006]ANATOMY AND LAB. 6.0 N Wu, Chia-ching,,Jiang-Shieh, Ya-Fen,Chien, Chi-Hsien,Hsu, Jung-Yu,Kuo, Yu-Min,Huang, Bu-Miin